fb icon 325x325   LinkedIn

SJB´s grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser och begränsa negativ miljöpåverkan

Vi vill uppföra våra byggnader så att miljö-, kultur- och skönhetsvärden bevaras och befrämjas.

Vårt miljöarbete omfattar hela verksamheten och medarbetarnas totala arbetssituation.

Se vår miljöpolicy »

Detta uppnås genom att vi:

  • Håller hög kompetens inom miljöområdet och fortlöpande utbildar alla anställda.
  • Följer lagar och förordningar, men även försöker överträffa dessa krav.
  • I första hand undviker att restprodukter uppkommer och i andra hand sorterar dessa så att återvinning underlättas, följs upp i vårt mål; "Tippavgifter avfall".
  • Särskiljer produkter som är skadliga för människor eller miljö så att dessa kan tas omhand på ett betryggande sätt.
  • Optimerar vår resursförbrukning, både vad gäller energi, vatten och material, t.ex. använda rörelsedetektorer i kontor och utrymmen.
  • Använder oss av material, metoder och resurser som har så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Använder oss av leverantörer, underentreprenörer och konsulter som är miljömedvetna, och tar in transporter som en faktor i valet.
  • Strävar efter att ha en miljövänlig bil- och maskinpark.
  • Diplomerat oss enligt POVEL, som bl.a. baseras på ISO 14001.
Poveldip 500
Svart text Kvadrat Medlem2
id06 logo